Uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju żeglugi turystycznej na Odrze we Wrocławiu Conditions, present state and development perspectives of cruise tourism on the Oder in Wrocław

Janusz Łach, Bartosz Włostowski, Wyższa Szkoła, Handlowa We Wrocławiu, Katedra Turystyki, Rekreacji
2013 GEOGRAPHY AND TOURISM   unpublished
Streszczenie: Żegluga turystyczna to rodzaj transportu pasażerskiego statkami pasażerskimi w celach turystyczno-wy-poczynkowych oraz poznawczych. Podróż turystycznym statkiem po wodach zamkniętych stanowi dużą atrakcję tury-styczną, a usługi świadczone przez organizatorów obejmują nie tylko rejs, lecz zapewniają również gastronomię oraz przewodnika turystycznego. W Polsce wydzielonych jest około 4000 km dróg wodnych na rzekach, kanałach, jeziorach, zalewach. Środkowy odcinek Odry we Wrocławiu
more » ... Odry we Wrocławiu jest obszarem, na którym prowadzona jest działalność transportu publicznego od 1968 roku. Infrastruktura wodna, baza transportowa oraz wysokie walory turystyczne Wrocławia warun-kują rozwój turystyki wodnej-wycieczkowej, stając się istotnym obiektem zainteresowań turystycznych. Obecnie wro-cławska biała flota posiada statki mogące jednorazowo przetransportować 722 turystów grupowych oraz indywidualnych z kraju i zagranicy. Abstract: Cruise tourism can be defined as a subcategory of passenger liner transport taken with recreational and educational purpose in mind. A cruise excursion on inland waters can be a major tourist attraction. Apart from the cruise itself, tour operators also provide catering and guide services. There are approximately 4000 km of water routs on Polish rivers, canals, lakes and reservoirs. The central section of the Oder in Wroclaw is the area were public transport dates back to 1968. The waterway infrastructure of Wroclaw, together with its transportation system and substantial tourism resources of the city provide good conditions for the development of cruise tourism and are becoming important elements of tourists' interest. At present, Wrocław's cruise ships can transport up to 722 national and international tourists at a time travelling as groups or individuals. Słowa kluczowe: Odra, śródlądowe drogi wodne, żegluga śródlądowa, turystyka wodna
fatcat:bwgabv4nufbzholpmy5zvbke2u