NEGATIVAN FIDBEK, UVERENJA I ZNAČAJNOST CILJA U PREDIKCIJI DISFUNKCIONALNIH EMOCIJA

Boris Popov, Zdenka Novović
2007 PSIHOLOGIJA   unpublished
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Novi Sad Racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT) pokazuje dobre re-zultate u istraživanjima efekata tretmana, ali empirijska zasnovanost nekih njenih koncepata zaostaje u odnosu na neke druge kognitivne modele emocija (npr. Bek, Lazarus i sl.). Sprovedeno je kvazieksperimentalno istraživanje sa ciljem ispitivanja na koji način negativan fidbek (A u terminima REBT) i iraci-onalna uverenja (B) utiču na formiranje neprijatnih disfunkcionalnih
more » ... iv-nih reakcija (C), u kontekstu ciljeva osobe (G). Rezultati ANOVA-e daju ogra-ničenu podršku REBT teorijskom modelu-tri elementa (negativan fidbek, ira-cionalna uverenja i značajnost cilja) u interakciji doprinose povišenju intenzi-teta neprijatnih disfunkcionalnih emocija (opšteg negativnog emotivnog stanja i emocije besa). Sa druge strane, u predikciji emocija anksioznosti i depresiv-nosti, pokazao se značajnim jedino glavni efekat iracionalnih uverenja, treti-ran kao kontinuirana varijabla. Rezultati su diskutovani u kontekstu REBT teorije emocija, a date su i praktične implikacije dobijenih nalaza. Autori su se na kraju kritički osvrnuli na proceduru istraživanja i metodološki okvir. Ključne reči: REBT teorija emocija, ABC model, iracionalna uverenja, negativan fidbek, neprijatne disfunkcionalne emocije 1 Adresa autora: mushroom@NSpoint.net
fatcat:ejui3dnljzdsvb3hzz3i64wcmy