Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne

Adam Pogorzelski
2017 Catallaxy  
Motywacja: Kwestia energetyki jest przedmiotem nieustannie powracających debat politycznych, co uwarunkowane jest w znacznej mierze brakiem porozumienia w kwestii właściwego kierunku jej rozwoju. Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią złożoną, której analiza wymaga, poza aspektami ekonomicznymi, uwzględnienia także aspektów środowiskowych oraz prawno-politycznych. Chęć oceny związku między aktualną sytuacją energetyczną Polski a bezpieczeństwem energetycznym oraz jego potencjalnych skutków w
more » ... ontekście przytoczonych aspektów była głównym motywem wyboru tematyki niniejszego artykułu.Cel: Celem artykułu jest ukazanie związku między wykorzystaniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwem energetycznym Polski w kontekście aspektów ekologicznych i prawno-politycznych.Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza był wywołany w znacznym stopniu niekorzystną strukturą źródeł energii. Po drugie, wykazano konflikt interesów między polską polityką energetyczną, opartą na węglu a niskoemisyjną polityką Unii Europejskiej (UE). Po trzecie, wykazano zależność między działaniami rządowymi a znacznym spowolnieniem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, co może w przyszłości skutkować negatywnymi konsekwencjami.
doi:10.24136/cxy.v2i2.2 fatcat:eottc5giara47gjlpeh37rzygq