Assessment of quality of life in patients with schizophrenia
Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií

Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
2016 Psychiatrie pro praxi  
Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií Mgr. Jiřina Hosáková, doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF, Ostravská univerzita v Ostravě Úvod: Dopady schizofrenie jsou patrné v rovině individuální, sociální i ekonomické, což ovlivňuje pocit životní spokojenosti nemocného i lidí, kteří o něj pečují. Cíl: Cílem této práce je zjistit, které standardizované hodnoticí nástroje jsou
more » ... ěji používané pro posouzení kvality života u nemocných se schizofrenií. Metodika: Byly analyzovány studie publikované v elektronických databázích v letech 2000-2014. U vybraných studií byla následně provedena obsahová analýza se zaměřením na použité hodnoticí nástroje a možnost jejich aplikace v klinické praxi sester. Výsledky: K hodnocení kvality života byly zjištěny jako nejčastěji používané nástroje Subjective Quality of Life Analysis (dále SQUALA), Schwartzova škála hodnocení terapie (SOS-10), Camberwell Assessment of Need (CAN) a The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) . Závěr: Nejčastěji užívaným standardizovaným nástrojem pro hodnocení kvality života u nemocných se schizofrenií byl ve vyhledaných studiích dotazník SQUALA. Jako hlavní přednost je zde uváděna srozumitelnost, jednoduchost a časová nenáročnost. Pro potřeby komunitní péče se jeví vhodným i dotazník Camberwellské šetření potřeb, který je citlivý navíc i k zachycení problémů se zvládáním sociálních rolí.
doi:10.36290/psy.2016.032 fatcat:mbx5awmxsvfr5apcc37lbotdd4