Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave

Martin Gulbrandsen
unpublished
De institusjonsansattes stemme: En kvalitativ undersøkelse om skolesituasjonen til ungdom som bor på barnevernsinstitusjon, fortalt med de institusjonsansattes stemme. av Martin Steenland Gulbrandsen Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge Avdeling for helse-og sosialfag Høgskolen i Lillehammer Høsten 2014 II III Forord Da naermer det seg slutten, og innlevering av masteroppgaven. Jeg har laert utrolig mye og fått mange nye erfaringer som jeg ser stor glede av nå og i fremtiden. En lang
more » ... remtiden. En lang og interessant periode er snart over, bestående av en bratt laeringskurve med en blanding av usikkerhet og litt frustrasjon. Men det har også vaert mye engasjement og glede underveis. Dette kan jeg takke menneskene rundt meg, som har gitt meg hjelp, råd og oppmuntring gjennom snart syv måneder. Jeg vil rette en saerdeles stor takk til veilederen min Halvor Fauske. Du har vaert en stor ressurs, motivator og kritisk anmelder. Du hadde alltid tid når det var noe jeg lurte på, og kom alltid med konstruktive tilbakemeldinger. Du har nok, kanskje uten å vite det selv, forhindret mye frustrasjon og irritasjon og heller skiftet fokuset mitt til hvordan utfordringen kunne løses. Du har vaert en veldig god veileder og det setter jeg veldig stor pris på. Jeg vil også rette en stor takk til Halvor Nordby som jeg hadde en veldig nyttig veiledningstime med. Du hjalp virkelig til, med mange gode forslag til strukturen i oppgaven og gode innspill rundt etiske refleksjoner. Og ikke minst takk for invitasjon til sykkeltur-veiledningstime. Jeg må også rette en stor takk til respondentene mine, uten dere hadde det ikke blitt noen undersøkelse. Dere har delt deres opplevelser og meninger noe som har gitt meg pågangsmot og påfyll av engasjement og nysgjerrighet. I tillegg har dere invitert meg til deres hjem/kontor. Deres åpenhet og aerlighet har gjort undersøkelsen spennende, og deres positive innstilling og oppmuntrende heia-rop er noe jeg setter veldig stor pris på. En stor takk går også ut til alle i studiegruppa "Awesome", som har oppmuntret hverandre under en lang prosess. Det har betydd mye å vite at man ikke står alene om å skrive en masteroppgave, og vite at det alltid er noen man kan klage og syte til og som forstår hvorfor man trenger å "lufte" seg litt. Til slutt vil jeg takke mamma og pappa for mye oppmuntring, spesielt mot slutten. Dere har hjulpet meg å kople av, men også til å skjerpe meg når jeg måtte det. Oslo, høsten 2014.
fatcat:fu6w756yxvhideogd3rqlgnnuy