In-bore dynamic measurement and mechanism analysis of multi-physics environment for electromagnetic railguns

Yuxin Yang, Keren Dai, Qiang Yin, Peng Liu, Da Yu, Haojie Li, He Zhang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3053255 fatcat:jb2n4cgl5zbhdpa3c5hjbzh6ve