تولید سلول‌های بنیادی رویانی با استفاده از رویان‌های شبیه سازی شده در گاومیش

محمد زندی, محمدرضا سنجابی, سپیده خاموشی
2013 Pizhūhishhā-yi ̒ulum-i dāmī-i Īrān  
سلول‌های بنیادی رویانی از لایه زاینده داخلی رویان در مرحله بلاستوسیست تولید می‌شوند و توانایی تمایز به تمام سلول‌های لایه زاینده رویان را دارند. در این تحقیق سلول‌های بنیادی رویانی از بلاستوسیست‌های حاصل از شبیه سازی به روش Hand Made Cloning (HMC) تولید شدند و کارایی آنها با سلول‌های بنیادی رویانی حاصل از لقاح آزمایشگاهی مقایسه گردید. برای کشت سلول‌های بنیادی از لایه تغدیه کننده بعلاوه محیط کشت حاوی Knockout-Dulbeccoʾs Modified Eagle's Medium (Ko-DMEM)، Knockout Serum Replacement(KSR)، Leukemia
more » ... Inhibitory Factor (LIF)، Basic Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2)، ال- گلوتامین، اسیدهای آمینه غیر ضروری و جنتامایسین استفاده شد. جهت شناسایی سلول‌های بنیادی از شناساگرهای سطح سلولی SSEA-1، SSEA-4، TRA-1-60 و TRA-1-81 و پرتوانی OCT3/4، SOX2 وNANOG استفاده گردید. نتایج نشان دادند، که نرخ رشد سلول‌های بنیادی حاصل از لقاح آزمایشگاهی بطور معنی داری بیشتر از سلول‌های بنیادی حاصل از شبیه سازی بود (به ترتیب 120 درصد در مقایسه با 65 درصد). با این وجود، نتایج حاصل از بررسی بیان ژن نشان داد، اختلاف معنی داری در بیان ژنهای OCT3/4، SOX2 و C-MYC بین سلول‌های بنیادی حاصل از شبیه سازی و لقاح آزمایشگاهی مشاهده نگردید، تنها اختلاف مشاهده شده مربوط به بیان ژن NANOG است، که در سلول‌های بنیادی حاصل از شبیه سازی بطور معنی داری افزایش یافت. سلول‌های بنیادی حاصل از هر دو منشاء قابلیت پرتوانی خود را برای بیش از دو سال حفظ کردند و به سلول‌های مختلف از جمله سلول‌های عصبی، پوششی، چربی و عضلانی تمایز یافتند.
doi:10.22067/ijasr.v5i3.31534 doaj:5e7ed990d6204d9da0baea7c8aee7898 fatcat:u4ud2uhjbncu3dqarsq4j5q5cy