Energy Efficiency of Electric Vehicles – Energy Saving and Optimal Control Technologies [chapter]

Guoqing Xu, Chunhua Zheng, Yanhui Zhang, Kun Xu, Jianing Liang
2015 Energy Efficiency Improvements in Smart Grid Components  
doi:10.5772/59420 fatcat:hitdidcccvb6fhr3wnschiqnge