Tax relations as an object of legal regulation: methodological aspects and novels of development

І. О. Філіпович
2019 National Technical University of Ukraine Journal Political science Sociology Law  
ПоДАТКоВІ ВІДНоСИНИ яК оБ'єКТ ПРАВоВого РЕгУлюВАННя: УЗАгАльНЕННя МЕТоДологІЧНИх оСНоВ ТА НоВАцІї ПоДАльШого РоЗВИТКУ Філіпович І. о., аспірант Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України Стаття присвячена питанню визначення податкових правовідносин як об'єкта правового регулювання. Автор розкриває їх правову природу з огляду на загальні знання з теорії права про правовідносини, деталізуючи особливості, зумовлені галузевою приналежністю. У роботі
more » ... ю. У роботі вказано, що сучасні податкові правовідносини відбивають стан економічного розвитку та соціально-історичні особливості української держави, мають відповідати умовам ринкової економіки та євроінтеграційному вектору. У цьому контексті пропонується податкові правовідносини розуміти як особливий різновид суспільних відносин, що виникає з метою забезпечення законних публічних та приватних інтересів їх учасників через регламентоване нормою права коло суб'єктивних прав та обов'язків у сфері оподаткування. До системи ознак податкових правовідносин належать такі: вони є суспільними відносинами; виникають, припиняються або змінюються на основі принципів та норм права, а також у зв'язку з юридичним фактом (фактом реальної дійсності); суб'єкти правовідносин пов'язані між собою правами та обов'язками щодо сплати податків, зборів; мають майновий, публічний характер, чітку визначеність. Статья посвящена вопросу определения налоговых правоотношений как объекта правового регулирования. Автор раскрывает их правовую природу, исходя из общих знаний по теории права о правоотношениях и детализируя особенности, обусловленные отраслевой принадлежностью. В работе указывается, что современные налоговые правоотношения отражают состояние экономического развития и социально-исторические особенности украинского государства, должны соответствовать условиям рыночной экономики и евроинтеграционного вектора. В данном контексте предлагается налоговые правоотношения понимать как особый вид общественных отношений, который возникает с целью обеспечения законных публичных и частных интересов их участников через регламентирование нормой права круга субъективных прав и обязанностей в сфере налогообложения. В систему признаков налоговых правоотношений следует включать такие: они являются общественными отношениями; возникают, прекращаются или изменяются на основе принципов и норм права, а также в связи с юридическим фактом (фактом реальной действительности); субъекты правоотношений связаны между собой правами и обязанностями по уплате налогов, сборов; имеют имущественный, распределительный, публичный характер, четкую определенность.
doi:10.20535/2308-5053.2019.1(41).194756 fatcat:3sjh2ai6arghzefe7g4vy5xjk4