Work-related muscoskeletal symptoms and work impairment among workers in turkish companies

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
2016 Cumhuriyet Medical Journal   unpublished
Objective: Musculoskeletal disorders are major problems for the working population. The aims of study were to describe musculoskeletal symptoms (MSS) and work impairment among workers and to analyze the relationships between these complaints and work related and individual factors. Method: This was a cross-sectional study. The study population consisted of 498 workers from four different companies in Izmir. A questionnaire including questions relating to socio-demographic characteristics,
more » ... g conditions, lifestyle factors, body mass index, social relationships and job satisfaction was administered. The General Nordic Questionnaire for MSS was used to examine reported complaints over the past 12 months. Work activity impairment was evaluated by two items in this study. These attempted to determine whether health problems in the last 7 days affected daily life and working life. Results: Mean age was 35.3 ± 8.2 years (range 18-60 years); 79.2% of participants were male. 67.7% had experienced MSS in at least one body part during the past 12 months. Lower back pain was the most common MSS. There were no relationships between MSS and the following work-related factors: type of company, employment status, occupational category, career length, daily working hours, shift work, working overtime, night work, relationships with colleagues. Employees who were satisfied with their jobs and work conditions had a statistically significantly lower rate of complaints. There were significant correlations between poor posture and MSS. There was an association between MSS and work impairment. Conclusions: Musculoskeletal symptoms were a common problem among workers in the study population. An important risk was work-related poor posture. ÖZET Amaç: Kas iskelet sorunları çalışan toplumun en başta gelen sağlık problemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı çalışanlarda kas iskelet sorunları ve işe bağlı kısıtlılığı belirlemek, yakınmaları ile bireysel ve işe bağlı faktörler arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, dört farklı işletmede çalışan 498 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sosyo-demografik özellikler, iş koşulları, yaşam tarzı özellikleri, vücut-kitle indeksi, sosyal ilişkiler, iş doyumuna ilişkin bilgileri toplamak üzere anket hazırlanmıştır. Son 12 aylık kas iskelet sorunlarını saptamak üzere Genel Nordik anketi kullanılmıştır. Son 7 gün için işe bağlı kısıtlılığın belirlenmesi iki maddelik bir ölçek kullanılmıştır. 295 CMJ Cumhuriyet Medical Journal Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 35.3 ± 8.2 yıl (18-60), %79.2'i erkektir. Son 12 ay içinde vücudun herhangi bir bölümünde en az bir kas iskelet sorunu yaşayan çalışanların sıklığı %67.7 olarak belirlenmiştir. En sık bel yakınması bildirilmiştir. Kas iskelet sorunları ile iş arkadaşları ile ilişkiler, çalışılan işyeri, yapılan iş, çalışma süresi, günlük çalışma saati, fazla çalışma, vardiyalı çalışma, gece çalışma değişkenleri arasında bir ilişki saptanamamıştır. İşyeri koşulları ve işinden hoşnut olanlarda yakınmalar daha az saptanmıştır. Kötü postür ile çalışması ve yakınmalar arasında ilişkili belirlenmiştir. İşe bağlı kısıtlılık ile kas iskelet yakınmaları da ilişkilidir. Sonuç: Kas iskelet yakınmaları katılımcılar arasında yaygın ve kötü postürün en önemli risk faktörü olduğu belirlenmiştir Anahtar sözcükler: İşçiler, Nordic anketi, işle ilişkili kas-iskelet bozuklukları, iş kısıtlılığı
fatcat:a4vcx7aggne3dbx534vse4nbri