تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره و ارتباط ارزشی گزارش‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

پرویز مام صالحی, طاهر اسکندرلی
2019 پژوهش‌های تجربی حسابداری  
هدف از این پژوهش، تبیین نقش تنوع جنسیتی بر ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. هنگامی‌که شرکت به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌پردازد، مدیران و صاحبان سهام شرکت‌ها انگیزه‌ای برای کسب مزایای بالقوه به دست می‌آورند. از طرفی، وجود تنوع جنسیتی نشان‌دهنده تعهد شرکت به قوانین و مقررات اجتماعی است؛ که از این طریق می‌تواند بر شهرت شرکت و در نهایت ارزش شرکت اثرگذار باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس
more » ... ته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. بر اساس روش داده‌های ترکیبی و تجزیه‌وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، یافته‌های پژوهش نشان داد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی هم‌راستا با تئوری مشروعیت دارای ارتباط ارزشی است. تنوع جنسیتی نیز مطابق با تئوری نمایندگی ارزش شرکت را افزایش داده و همچنین منجر به افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها شده است.
doi:10.22051/jera.2018.18419.1889 doaj:b7a2ebbdefb44fed9248f40ccf8ac4de fatcat:76udneaqyrhqzphk5k545bkgju