3-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları

Selen ÖZAKAR AKÇA, Zehra DOĞAN, Zehra AYDIN, Semra SÖNGÜT
2021 Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi  
Modern tıp dışındaki tedavi uygulamaları olarak tanımlanan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) uygulamaları, ülkemizde giderek artmaktadır. Bu çalışma, 3-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin TAT uygulamalarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini bir ilin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm anaokullarında bulunan 3-6 yaş grubundaki çocukların anneleri (N=1003), örneklemini ise, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan
more » ... araştırmaya katılmayı kabul eden 988 anne oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, anket formu kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS paket programı ile yapılmış, tanımlayıcı istatistikler için frekans (%), ortalama, standart sapma (±SS), minimum-maximum değerleri, grupların karşılaştırılmasında kategorik veriler için ki-kare testleri kullanılmıştır. p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 32.23 ± 5.09 olup, %83.2'sinin TAT uyguladıkları belirlenmiştir. Çalışmadaki annelerin 25-35 yaş grubunda olanların %84.7'sinin, lise mezunu olanların %86.2'sinin, geniş aile yapısında olanların %86.5'inin, geliri giderinden düşük olanların %83.3'ünün ve geliri giderine eşit olanların %83.2'sinin TAT uyguladıkları saptanmıştır. Araştırmadaki annelerin yaş, eğitim durumu, aile tipi, ve gelir düzeylerine göre TAT uygulama durumları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (sırasıyla; p=0.14; p=0.43; p=0.38; p=0.99). Sonuç: Annelerin TAT uygulama oranları yüksektir. Pediatri hemşirelerinin, TAT uygulamalarının olası riskleri, yararları ve kısıtlamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, bu konuda annelerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Örneklem grubu genişletilerek konu ile ilgili çalışmalar yapılması önerilmekte, TAT uygulamalarının sağlık sistemine etkisinin belirlenmesi için çok merkezli araştırmaların yapılması gerekmektedir.
doi:10.38108/ouhcd.934996 fatcat:262ebwuvrjadfib2z2xsxvedky