Differences in Tfh Cell Response between the Graft and Spleen with Chronic Allograft Nephropathy

Jian Shi, Xianlin Xu, Fengbao Luo, Qianqian Shi, Xiaozhou He, Ying Xia
2017 Cell Transplantation  
doi:10.3727/096368916x692816 pmid:27524795 pmcid:PMC5657687 fatcat:ywxzv5w2jng6dkqsdhrjxyrgfi