Brochure van de vereeniging: "Het vrije ruilverkeer"

1901 De Economist  
Brochure van de Yereeniging: ,Het u Ituilverkeer". N ~ . 15. Vrijhandel of Bescherming. 1. Waarover gaat de quaestie u of Besche.r-mingP Er zijn personen, die meenen, dat heg voor ons land voordeelig zijn zou, wanneer op sommige goederen afkomstig uit her buitenland reehten werden gelegd of de bestaande werden verhoogd. Zij wenschen dit, omdat daardoor, naar hun zeggen, de Nederlandsehe industrie en landbouw tot hoogeren bloei zouden komen en de welvaart der geheele burgerij en vooral die der
more » ... en vooral die der arbeiders zou toenemen. Anderen daarentegen --de vrijhandelaars --zeggen, dat door den invoer niet te belasten de welvaart der natie her best gediend wordt. 2. Welke opinie daaromtrent is de juisteP Wij zullen beide meeningen nagaan en zien welken invloed die stelsels uitoefenen. 8. Geef dan eerst een overzieht van war de proteetionis~en zeggen. De proteetionisten zeggen, dat de landboaw aehterui~ gaat en de boeren verarmen. 4. Is dat zoo? u ettelijke jaren verdienden de boeren reel geld en was er dus reel vraag naar landerijen en paehtgronden. Daarvoor werden hooge prijzen besteed. Maar toen de prijzen van her graan en van her vee terug liepen, kostte her moeite de oude paeht op te brengen, en werd er bij verkoop van landerijen verloren, --eene sohade voor paeh~ers en eigenaars. 5 Waardoor daalden de prijzenP Wegens verschilleude oorzaken. De veeprijs daalde o. a.
doi:10.1007/bf02210241 fatcat:gb5qddmd3bfangvf7a6bbcicp4