IDENTITATEA NAŢIONAL-STATALĂ ÎN CONTEXTUL DISCURSULUI PRO-EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA //THE NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF PRO-EUROPEAN DISCOURSE OF REPUBLIC OF MOLDOVA

Valentin BENIUC
2014 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. În articol este redimensionat fenomenul identităţii naţionale în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova. Abordarea identităţii naţionalstatale prin prisma relaţiilor internaţionale vine în circuitul cercetării ştiinţifice în anii '90, pînă atunci premisele fiind ajustate prin cercetările psihologilor, sociologilor, antropologilor dedicate problemei "autoidentificării individuale şi de grup. Autorul menţionează că identităţile naţional-statale apar acolo unde
more » ... a nici nu se aşteaptă. Exemplu relevant în acest sens - Polonia, care pe fundalul celorlalte state europene dispune de o structură etno-naţional-teritorială comparativ monolită. În Europa sunt diverse forme de separatism ce caracterizează un proces continuu de formare a identităţilor: lingvistice, teritoriale, etnice, naţionale, statale, regionale. Abstract. In the article, is resized the phenomenon of national identity in the context of pro-european discourse of Moldova . The national identity approach in terms of international relations comes to scientific research circuit from 90s. Till then assumptions are adjusted by psychologists, sociologists, anthropologistsresearches devoted to the problem of "individual and group self-identification". The author noted that the national-state identities arise where neither community is expected. A relevant example in this respect is Poland, which if compared with other european countries has a national ethno-territorial structure, which is monolithic. In Europe there are various forms of separatism that characterizes a continuous process of formation of identities: linguistic, territorial, ethnic, national, state, regional.
doaj:623190bdb9334325bfd2c263f8ceb85b fatcat:4pbl5hi26bg7fmmmr43z6c5nqm