AUTONOMY AS THE BASIS OF INDEPENDENT LEARNING ACTIVITY OF PEDAGOGICAL SPECIALITIES STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE

M. Babicheva, Yu. Rybachuk
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
М. Г. Бабічева старший викладач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Ю. Л. Рибачук старший викладач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У статті розглянуто проблему розвитку автономії студентів педагогічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови. Авторами досліджується концепція автономного
more » ... я та його роль у самостійній навчальній діяльності майбутніх педагогів на основі аналізу наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених. Визначено, що концепція автономного навчання -це поступовий процес, розвиток якого залежить від взаємодії багатьох факторів, серед яких -позиції та переконання студентів та викладачів, які беруть участь у навчальному процесі, взаємодія між ними, контекст навчання і викладання та інституційні умови. Обґрунтовується сутність автономного навчання як виду самостійної навчальної діяльності студентів, аналізуються рівні навчальної автономії студентів та розглядаються критерії визначення готовності студентів до автономного навчання. Виявлено, що готовність студентів до автономного навчання реалізується через такі якості та властивості, як: мотивація і мотиваційна готовність, рефлексивність, системність знань, здатність обирати засоби і прийоми діяльності, які впливають на успішність навчання. Запропоновано розрізняти чотири рівні автономії: відносну автономію, напівавтономію, частково залежну та повну автономію. Авторами розкриваються особливості основних навчальних стратегій та прийомів формування навичок автономії студентів у світлі сучасних вимог до організації навчального процесу в закладах вищої освіти згідно із студентоцентриським підходом. Відзначено, що метою викладання стратегій навчання є допомога студентам свідомо контролювати власний процес навчання. Навчальні стратегії поділяються на метакогнітивні, які базуються на рефлексії власного мислення, та стратегії на основі завдань, що спонукають студентів використовувати свої власні ресурси для більш ефективного навчання. Виявлено, що навчальна автономія -це вимога часу і необхідна умова ефективної праці майбутнього спеціаліста в галузі педагогіки, яка передбачає володіння студентами навичками самоконтролю, тобто самостійно визначати мету навчання, організовувати його і структурувати сам процес навчання, адекватно оцінювати здобуті результати, використовуючи різні стратегії навчання. Для досягнення необхідного рівня автономії у процесі вивчення іноземної мови авторами пропонується створення спеціального методичного забезпечення для ефективної організації та вдосконалення самостійної навчальної діяльності студентів. Ключові слова: навчальна автономія, самостійна робота, саморегуляція, стратегії автономного навчання, іншомовна компетенція, студентоцентриський підхід.
doi:10.32840/1992-5786.2021.76-1.11 fatcat:3iyigw2ngvhcfk2zc7zehiaara