The effects of a multifunctional oligomer and its incorporation strategies on the gene delivery efficiency of poly(l-lysine)

Dezhong Zhou, Congxin Li, Yuling Hu, Hao Zhou, Jiatong Chen, Zhengpu Zhang, Tianying Guo
2012 Chemical Communications  
doi:10.1039/c2cc31359f pmid:22472947 fatcat:lsb7bzviajh4xj2lo76egptwea