Bemerkungen zu Boissier's "Flora orientalis."

Victor v. Janka
1870 Plant Systematics and Evolution  
doi:10.1007/bf01616068 fatcat:pppabhwdhrfszdeyyishfbdufy