Ricciopsis sandaolingensis sp. nov., a new fossil bryophyte from the Middle Jurassic Xishanyao Formation in the Turpan-Hami Basin, Xinjiang, Northwest China

Ruiyun Li, Xiaoqiang Li, Hongshan Wang, Bainian Sun
2019 Palaeontologia Electronica  
doi:10.26879/917 fatcat:jdcw2fmrljcszntkkcdo27rvgu