Diagnozowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem testu MOXO

Hewilia Hetmańczyk, Doktor, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Polska, Ewelina Kawiak, Magister, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Polska
2018 Edukacja – Technika – Informatyka  
Streszczenie Niniejszy tekst stanowi próbę zebrania informacji na temat zespołu hiperkinetycznego, znanego szerzej jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Ujęto w nim podstawowe informacje dotyczące zaburzenia w kontekście wyjaśnień terminologicznych, objawów, a także etiologii występowania. Zaprezentowano możliwość wykorzystania w procesie diagnozy nowoczesnego narzędzia -testu MOXO, który w precyzyjny sposób określa funkcjonowanie badanej osoby z uwzględnieniem wskaźników takich,
more » ... aźników takich, jak: uwaga, czas reakcji, impulsywność oraz nadruchliwość. Słowa kluczowe: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, diagnoza ADHD, test MOXO Abstract The text below attempts to gather information on hyperkinetic syndrome, widely known as psychophysical hyperactivity disorder (ADHD). It contains the basic information concerning this disorder in the context of terminology clarifications, symptoms as well as etiology of occurrence. The possibility of using a modern tool in the diagnostic process -MOXO test, has been presented. The test accurately defines functioning of the examined person, taking into account such indicators as: attention, reaction time, impulsiveness and hyperactivity.
doi:10.15584/eti.2018.1.31 fatcat:obtu6tb3dfdf7nlpxxkxqzgu3y