OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM** 1. Wprowadzenie

Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski
unpublished
Stateczność wyrobisk górniczych jest jednym z podstawowych warunków funkcjono-wania podziemnych zakładów górniczych, decyduje ona bowiem nie tylko o prowadzeniu bez zakłóceń podstawowej działalności, jaką jest wydobycie, ale też o bezpieczeństwie za-łogi pracującej pod ziemią. Wyrobiska korytarzowe w trakcie użytkowania narażone są często na działanie wzmo-żonych naprężeń pochodzących od czynników naturalnych, takich jak uskoki, pofałdo-wania, nachylenie warstw skalnych. Z reguły jednak większe
more » ... guły jednak większe zagrożenie stanowią dla nich roboty górnicze, głównie eksploatacyjne [5, 7]. Taka sytuacja wystąpiła także w przypadku chodnika nadścianowego D-15 w pokładzie 328/1 planowanego do wykonania powyżej niedawno powstałych zrobów zawałowych ściany D-12 w pokładzie 329/1. Odległość pio-nowa pomiędzy przedmiotowymi pokładami, zgodnie z wykonanymi otworami geologicz-nymi wynosiła około 23÷35 m. Artykuł zawiera analizę możliwości poprowadzenia chodnika nadścianowego D-15 w pokładzie 328/1 w taki sposób, aby nie był on narażony na oddziaływanie zrobów niżej leżących w trakcie drążenia i w trakcie wybierania ściany D-15 w pokładzie 328/1 [6]. W związku z powyższym dla określenia położenia chodnika nadścianowego D-15 w pokładzie 328/1 względem zrobów ściany D-12 w pokładzie 329/1 zdecydowano się na przeprowadzenie serii obliczeń numerycznych (metodą elementów skończonych-MES) [1, 4]. Przeprowadzono je na podstawie dostępnych danych na temat warunków górniczo-geologicznych i technicznych występujących w analizowanym rejonie.
fatcat:yjuih3rs2vfehaeumkt2wb2egy