Jurisprudence in the Crisis of Liberal Democracy

Adam Sulikowski
2020 Krytyka Prawa  
The article concerns real and potential reactions of jurisprudential discourses to the phenomenon of the crisis of liberal democracy. The author argues that liberal democracy has been a hegemonic structure -meaning that not only has it been dominant in the factual sense in the broadly understood Western legal and politi cal culture but it has also effectively suppressed any competing discourses. Today, the hegemony of demoliberalism is being questioned. The new state of affairs causes a range
more » ... rs causes a range of complications that jurisprudential discourses have to deal with. The author considers three possible scenarios of the reaction of these discourses to the said crisis. The first of them means a shift towards democratic authoritaria nism. The second is about remaining in a collective hypocrisy, waiting for a change in the current intellectual climate. The third involves accepting the political nature of jurisprudence and making the concept of agonistic democracy a reality. Streszczenie Artykuł dotyczy realnych i potencjalnych reakcji dyskursów prawoznawczych na zjawisko kryzysu demokracji liberalnej. Autor wychodzi z założenia, że demokracja liberalna była strukturą hegemoniczną -to znaczy, że nie tylko dominowała ona w sensie faktycznym w kręgu szeroko pojętej zachodniej kultury prawnopolitycz nej, lecz także skutecznie tłumiła dyskursy konkurencyjne. Aktualnie hegemonia demoliberalizmu jest kwestionowania. Nowy stan rzeczy powoduje liczne kompli kacje dla dyskursów prawoznawczych. Autor rozważa trzy możliwe scenariusze reakcji tych dyskursów na kryzys. Pierwszy scenariusz oznacza dryf w kierunku demokratycznego autorytaryzmu. Drugi wiąże się z trwaniem w zbiorowej hipo kryzji i czekaniem na zmianę aktualnego klimatu intelektualnego. Trzeci scenariusz związany jest z akceptacją polityczności prawoznawstwa oraz z realizacją koncepcji agonistycznej demokracji. Słowa kluczowe: prawoznawstwo, demokracja, liberalizm, autorytaryzm, agonistyczna koncepcja polityki, kryzys demokracji liberalnej.
doi:10.7206/kp.2080-1084.399 fatcat:poqgfpye7bfyzkdqs3zlhpsyvq