Estimation of work-related back pain syndrome in emergency medical services personnel
Ocena częstości występowania u ratowników medycznych zespołu bólowego kręgosłupa związanego z pracą

Monika Kowalczyk, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Monika Duchniak, Tomasz Kłosiewicz
2020 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
A -Koncepcja i projekt badania, B -Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C -Analiza i interpretacja danych, D -Napisanie artykułu, E -Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F -Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu Kowalczyk M. Zgorzalewicz-Stachowiak M. Duchniak M. Kłosiewicz T. Ocena częstości występowania u ratowników medycznych zespołu bólowego kręgosłupa związanego z pracą. Streszczenie Cel pracy. Ratownicy medyczni to grupa zawodowa narażona na występowanie chorób układu
more » ... ego w związku z wykonywaną pracą, w tym zespołu bólowego kręgosłupa. Najczęstszą przyczyną jego powstawania są niekorzystne czynniki środowiskowe, wielokrotne transportowanie pacjentów w ciągu dnia oraz wymuszone pozycje ciała w pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zespołu bólowego kręgosłupa w związku z wykonywaną pracą oraz jego wpływu na funkcjonalną niepełnosprawność u ratowników medycznych. Materiał i metoda. W badaniu uczestniczyło 70 ratowników w wieku 24-56 lat, pracujących w trybie zmianowym na terenie Wielkopolski. W ankiecie zawarto pytania dotyczące danych socjodemograficznych, charakterystyki pracy ratownika medycznego, natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa w skali wizualno-analogowej VAS (Visual Analogue Scale) i poziomu niepełnosprawności wg kwestionariusza Oswestry. Wyniki. Wszyscy ratownicy zadeklarowali występowanie zespołu bólowego kręgosłupa. Większość (61%) odczuwała dolegliwości bólowe kręgosłupa kilka razy w miesiącu, najczęściej (65%) w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zespół bólowy kręgosłupa w ponad połowie (56%) badanych powodował umiarkowany ból w skali VAS. Poziom niesprawności u 70% badanych był nieznaczny. Natężenie dolegliwości bólowych kręgosłupa miało największy wpływ na funkcjonalne ograniczenia w życiu codziennym badanych (p < 0,05). Wnioski. W grupie zawodowej ratowników medycznych problem występowania ZBK jest powszechny. W celu zmniejszenia przeciążeń kręgosłupa podczas pracy zaleca się stosowanie odpowiedniego sprzętu do podnoszenia i transportu pacjentów oraz organizowanie okresowych szkoleń z zakresu ergonomii. Powinno się też zachęcać ratowników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej jako profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa. Słowa kluczowe niepełnosprawność, skala VAS, ratownictwo medyczne, zespół bólowy kręgosłupa Abstract Introduction. Emergency medical services personnel is an occupational group exposed to the occurrence of musculoskeletal disorders in relation to the work performed, including back pain syndrome (BPS). The most frequent causes of BPS are unfavourable environmental factors, repeated patient handling during the day, and forced body positions at work. Objectives. The aim of the study was to assess the occurrence of BPS in relation to the work performed and its impact on functional disability in paramedics. Materials and method. The study included 70 emergency medical services personnel aged 24-56 years working in shift mode in Greater Poland. The survey included questions about socio-demographic data, characteristics of the work of paramedics, intensity of back pain according to the Visual Analogue Scale (VAS) scale and level of disability on the Oswestry Questionnaire. Results. Every paramedic declared the occurrence of BPS. The majority (61%) felt pain in the spine a few times a month, most often (65%) in the lumbosacral segment. BPS in more than half (56%) of the respondents caused moderate pain on the VAS scale. The level of disability in 70% of respondents was minimal. Intensity of back pain had the greatest impact on functional limitations in the daily life of the subjects (p <0.05). Conclusions. In the occupational group of paramedics, the problem of the prevalence of BPS is common. In order to reduce back strains during work, it is recommended to use Adres do korespondencji: Monika Kowalczyk, Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej, Katedria i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Przybyszewskiego 49, 60-355,
doi:10.26444/monz/114455 fatcat:tutajo43cvddnofakstosimdee