Studies on the Function of Concentration Maintenance (TAF) (Part 15)

Eimatsu Takakuwa, Yoshito Ohnaka, Kazuo Saito, Toshiharu Masukawa, Shigefusa Fujita, Yoshinori Ando
1970 Nippon Eiseigaku Zasshi (Japanese Journal of Hygiene)  
doi:10.1265/jjh.24.477 fatcat:wph2iz6tdfg5lpbq2yci5xtnqe