Approach to Pediatric Cardiogenic Shock Management with a Case Report

Dilara Ceylan, Emine Özçelik, Ebru Azapağası, Mutlu Uysal Yazıcı, Tamer Yoldaş
2019 Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine  
Editöre Mektup / Letter to the Editor Sayın Editör, Çocuk hastalarda şok önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. 1 Çocuk yaş grubunda nadir görülen bir şok türü olan kardiyojenik şok, miyokard kontraktilitesinin bozulmasına bağlı dolaşım yetmezliğine neden olur. 2 Bu yazıda hastanemize kardiyojenik şok ile başvuran, çoğul organ yetmezliği tespit edilen ve akut miyokardit tanısı alan 10 aylık bir süt çocuğu üzerinden çocuk hasta grubunda kardiyojenik şok yönetimi anlatılmıştır. 10 aylık kız
more » ... hasta, nefes alamama şikayeti ile acil servisimize getirildi. Ailenin mülteci olması nedeniyle alınabilen anamnez kısıtlıydı fakat akşam nefes almada zorlanmasının olduğu ve 3 gündür halsizlik, öksürük, günde 1-2 kere olan ishalinin olduğu öğrenildi. Hasta 3500 gram miad sezaryen ile doğmuştu, özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Başvuru anında bakılan yaşamsal bulguları; vücut sıcaklığı 36 °C, nabız 156/dakika, tansiyon alınamadı, solunum sayısı 70/dakika, satürasyon ekstremitelerin soğukluğu nedeniyle ölçülemedi ve kan şekeri 20'ydi. Fizik muayenesinde genel durumu kötü, soluk görünümde, göz kapakları ödemliydi. Hasta takipneik bilateral ral, ronküs ve interkostal çekilmeleri vardı, kalp oskültasyonda taşikardikti fakat ek ses ya da üfürüm duyulmadı, batın muayenesinde karaciğer kot altında 4-5 cm ele geliyordu. Kapiller geri dolum zamanı 5 saniyeydi, deri soğuk, soluk ve kutis marmaratus görüntüsüne sahipti. Hasta şok tanısı ve ishal miktarının çok olmaması, muayenede dehidratasyon bulgusunun olmayışı, ödem, ral ve hepatomegali saptanması nedeniyle ön planda kardiyojenik şok düşünüldü. Balon maske ile oksijen desteği sağlandı. Hastaya periferik dolaşımının kötü olması nedeniyle intraosseoz yol açıldı. İki cc/kg %10 dekstroz IV puşe yapıldı. Kardiyojenik şok düşünüldüğü için 10 cc/kg serum fizyolojik yaklaşık 20 dakikada yüklendi. Hasta entübe edildi. Hastadan bu sırada kan gazı alındı ve pH=6,9, HCO 3 =7,8, CO 2 =33,6, laktat=155 mmol/L, sodyum=128 mmol/L, potasyum=8,9 mmol/L, şeker=29 mg/ dL, hemoglobin (Hb)=6,6 olarak ölçüldü. Hastaya 1 meq/ kg sodyum bikarbonat desteği verilerek tedavisinin devam etmesi için yoğun bakım ünitesine devredildi. Hastanın çekilen akciğer grafisinde belirgin kardiyomegali izlendi (Resim 1). Yoğun bakımda bakılan tetkiklerinde; troponin=1,211 ng/mL, kreatin kinaz (CK)-miyokard inzoenzim=436 U/L, CK=13672 IU/L, uluslararası normalleştirilmiş oran=2,9, aspartat transaminaz=1044 U/L, alanin transaminaz=358 U/L, beyaz küreler= 22940 µL, Hb=7,8 g/dL, platelet= 472000 µL olarak geldi. Elektrokardiyografide voltaj supresyonu V5-6'da t dalgası negatifliği (Resim 2) gözlendi. Hasta yoğun bakımda kardiyojenik şok ve çoğul organ yetmezliği tanılarıyla tedavi altına alınarak 10 mcg/kg/dk dobutamin, 0,25 mcg/kg/ dk milrinon, 0,1mcg/kg/dk levosimendan ve 0,1 mg/kg/ gün furosemid infüzyonu başlandı. Eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma desteği verildi. K vitamini ve asetilsistein infüzyonu başlandı. Hasta kardiyolojiye konsülte edildi, ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu (EF) %30 olarak ölçüldü, akut miyokardit ve dilate kardiyomiyopati
doi:10.4274/cayd.galenos.2019.70188 fatcat:o36i7fcgyvel7jluizxssgucqe