TEACHING METHODS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS

Aleksandra Maksimović, Milan Stančić
2012 Metodički obzori/Methodological Horizons  
S a ž e t a k U radu smo nastojali da razumemo i prikažemo gledište nastavnika o tome koje su metode rada u nastavi najefektivnijie i zbog čega, kojim se smernicama treba rukovoditi prilikom odabira metoda rada, koja znanja i veštine nastavnik treba da poseduje kako bi što adekvatnije odabrao metode rada, kao i na koji način se ta znanja i veštine stiču. Istraživanjem je obuhvaćeno 119 nastavnika predmetne nastave iz osnovnih, srednjih stručnih škola i gimnazija na teritoriji grada Beograda.
more » ... tnik korišćen u istraživanju se uglavom sastojao od pitanja otvorenog tipa, što nam je omogućilo da dobijemo bogat korpus podataka koje su nastavnici smatrali važnim kada je reč o metodama kojima se koriste u radu. Osnovi nalazi su da u našoj školskoj sredini dominiraju predavačke metode i da ne postoji u dovoljnoj meri usmerenost na individualizaciju nastave. Ohrabrujuće je da postoji saradnja sa kolegama pri izboru metoda, kao i svest o značaju pedagoško-psihološko-metodičkih znanja za adekvatan odabir metoda rada u nastavi i, sledstveno tome, svest o nedovoljnosti inicijalnog obrazovanja nastavnika da nastavnike u zadovoljavajućoj meri osposobi za njihov rad u školi. Ključne reči: nastavne metode, nastavnici, izbor metoda, efektivnost metoda, metodička znanja Uvod Nije ništa revolucionarno reći da od načina na koji nastavnici u našim školama rade u velikoj meri zavise kakve prilike za učenje naši učenici imaju, pa i krajnji rezultati njihovog školovanja. Nastavne metode viđene su i kao regulatori 1 Članak predstavlja rezultat rada na projektu Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji, broj 179060 (2011Srbiji, broj 179060 ( -2014)), čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete i nauka Republike Srbije.
doi:10.32728/mo.07.1.2012.05 fatcat:x7u25pxh2bg7dm4sc2gpow6uny