Rola władzy w organizacji sieciowej

Jan Skonieczny, Wroclaw University of Technology, Department of Management Infrastructure, Aldona Małgorzata Dereń, Wroclaw University of Technology, Department of Management Infrastructure
2018 Zarządzanie Publiczne  
The role of the power in the network organization The paper presents the role of the power in the network organization. This role is refl ected in the analysis of free exchange and the voluntary sharing of power and knowledge in the network structure. Most often, the problem of the functioning of a network structure is described by depicting it in opposition to a hierarchical structure, indicating that the network is a structure without a single decision center and no fi xed relations.
more » ... to the authors of the study, the network logic that replaces the hierarchy does not mean the complete disappearance of the centers of power. They remain, but in organizations with varied technical knowledge, competencies and experience. In a hierarchical structure, power is the means and purpose of acquiring and managing knowledge. On the other hand, network logic from knowledge makes the tool of gaining power. In the opinion of authors the network organization is not an alternative form for managing contemporary organizations. It is just a modernized management form using communication and information technologies and cooperation between organizations in the network. Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono rolę władzy w organizacji sieciowej. Rola ta została ukazana na tle analizy swobodnej wymiany i dobrowolnego dzielenia się zasobami władzy i wiedzy w strukturze sieciowej. Najczęściej problematykę funkcjonowania struktury sieciowej opisuje się, przedstawiając ją w opozycji do struktury hierarchicznej, wskazując, że sieć to struktura nieposiadająca jednego centrum decyzyjnego i żadnych stałych relacji. Zdaniem autorów opracowania logika sieciowa, która zastępuje hierarchię, nie oznacza całkowitego zniknięcia ośrod- ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 4(44) 2018, s. 481-493
doi:10.4467/20843968zp.18.037.9940 fatcat:ln7v44qdvfg5xnpbzx7qivoncu