Cardiac tumors and gastroendoscopy: endoscopic resection of left ventricular tumors

Jun Arimoto, Takuma Higurashi, Shingo Kato, Shungo Goto, Satoru Suzuki, Atsushi Nakajima, Kazuhiro Atsukawa
2017 Endoscopy  
doi:10.1055/s-0042-122139 pmid:28068692 fatcat:zfmixbtvvveudeu5rmi3pebvaa