Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia

Katarzyna Garwol
2018 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy  
Komputeryzacjapracyawzrostpoziomubezrobocia Wstęp Praca we współczesnym świecie staje się coraz bardziej zautomatyzowana. Czynności, które jeszcze do niedawna wykonywali ludzie, coraz częściej przejmują maszyny. Jakie w związku z tym będą konsekwencje dla rynku pracy? Czy i jakie zawody przestaną mieć rację bytu, gdy praca ludzi zostanie zastąpiona przez pracę robotów? Jak pokazują badania z 2014 r. przeprowadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim, w ciągu 10 do 20 lat nowe generacje robotów mogą
more » ... cje robotów mogą sprawdzić, że zniknie aż 700 obecnie uprawianych zawodów, co dotyczy zwłaszcza tych, które nie wymagają szczególnie wysokich kwalifikacji [Mejsser, (http)]. Badania przeprowadzone na zlecenie Boston Consulting Group pokazują, że do 2025 roku dzięki automatyzacji koszty zatrudnienia obniżą się o 16%, a cechy sprzyjające zastępowaniu pracowników przez maszyny to powtarzalność zadań, algorytmiczny sposób wykonywania czynności, wykorzystanie siły fizycznej, prace potencjalnie wysokourazowe oraz możliwość samoobsługi. Wydaje się jednak, że maszyny długo jeszcze nie zastąpią zajęć, w których ważny jest kontakt emocjonalny pomiędzy ludźmi [Mejsser, (http)]. Postęp technologiczny niewątpliwie w sposób istotny wpływa na zmiany strukturalne na rynku pracy. Ludzie, aby znaleźć się w nowej rzeczywistości, muszą dostosowywać swoje kwalifikacje i formy aktywności zawodowych do zmieniających się warunków. Istotne więc jest, aby dokonać diagnozy, czy taki stan rzeczy ma wpływ na powiększenie stopy bezrobocia we współczesnym świecie, czy jest wręcz odwrotnie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: -Czy w świecie nowoczesnych technologii grozi nam zjawisko tzw. bezrobocia technologicznego (związanego z zastępowaniem pracy ludzi pracą maszyny),
doi:10.15584/nsawg.2018.3.25 fatcat:57euxuxwzndyxo273hmig22tke