ORIGINALNI NAUČNI RAD Starost i politika: konstruisanje političkog potencijala penzionisanog dela društva od obnavljanja višestranačja u Srbiji *

Ljubica Milosavljević
unpublished
Apstrakt: Rad predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje na koje načine je konstruisan politički potencijal penzionisanog dela društva. U ovom procesu izdvajaju se dva perioda. Prvi otpočinje uvođenjem višestranačja kada politički potencijal pen-zionera biva uklopljen u delovanje vladajuće Socijalističke partije Srbija (SPS) koji, shodno tome, karakteriše neuspeh političkih partija penzionera da konstruišu penzio-nersko pitanje kao politički ili, šire, društveni problem. Drugi period
more » ... rugi period karakteriše gu-bljenje uticaja SPS nakon promena 2000. godine kada dolazi do formiranja Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2005. godine kao samostalne političke organi-zacije. Ova partija, najzad, uspeva da konstruiše politički potencijal penzionisanog de-la društva kao resurs, ali to čini zajedno sa koalicionim partnerima, među kojima je preporođeni SPS jedan od najznačajnijih, čime se proces konstruisanja uporno nasta-vlja. Konstruisani resurs, kako za političko delovanje stranke, tako i za najstarije, tj. penzionere kao potencijalne glasače, jedan je od značajnijih održavalaca starosti kao društvenog problema u "areni" koju deli s drugim društvenim problemima. Ključne reči: konstruisanje, političke partije, penzioneri, starost, Srbija, višestra-nački sistem Uvod Članak, u širem smislu, predstavlja prilog proučavanju procesa konstruisa-nja starosti kao društvenog problema koji kontinuirano traje od sredine 19. veka do savremenog perioda. Uvođenje prvih penzija 1 , i nešto kasnije formuli-sanje prvog starosnog kriterijuma 2 za sticanje prava na doživotnu naknadu či-* Rad je rezultat istraživanja na projektu "Antropološko proučavanje Srbije-od kulturnog nasleđa do modernog društva" (ev. br. 177035) Ministarstva prosvete, nau-ke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 1 Stupanjem na snagu Uredbe o penzijama činovnika 1841. godine. 2 Do uvođenja starosnog kriterijuma prvi put dolazi 1861. godine kada stupa na snagu Zakon o činovnicima građanskog reda.
fatcat:m46wzqi4yza6ze43nan7nkrdym