Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski

Zenon Muszyński, Leszek Kozioł
2019
S ł o w a k l u c z o w e: sylwaturystyka, funkcje sylwaturystyki, produkt turystyczny, udostępnienie lasów, infrastruktura turystyczna, chłonność i pojemność turystyczna S t r e s z c z e n i e: Przyroda obszarów leśnych posiada niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, dzięki którym możliwy jest rozwój sylwaturystyki. W artykule przedstawiono koncepcję sylwaturystyki, a w szczególności zdefiniowano jej istotę i funkcje, podano składniki produktu sylwaturystycznego oraz
more » ... tycznego oraz obszary (destynacje) sylwaturystyki i narzędzia ich promocji. Stosunkowo obszernie zaprezentowano również zagadnienie walorów przyrodniczych lasów. Zwrócono przy tym uwagę na wartości niematerialne lasów, a więc charakterystyczne dla tego środowiska osobliwości, które przyciągają do urozmaiconych obszarów leśnych, zwłaszcza ludność zamieszkałą w rejonach miejskich i przemysłowych. Na tle charakterystyki poszczególnych kategorii lasów, ustanawianych z punktu widzenia przede wszystkim ochrony przyrody i zachowania trwałości ich naturalnych, bioróżnorodnych siedlisk dla przyszłych pokoleń, wskazano na potrzebę częściowego ograniczenia wstępu dla ludności. Z naukowego punktu widzenia dynamiczny rozwój turystyki i rekreacji powoduje konieczność ochrony terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczo-krajoznawczych. W celu niedopuszczenia do nadmiernego i szkodliwego dla środowiska wydeptywania lasów ruch turystyczny powinien być regulowany przez Lasy Państwowe poprzez odpowiednie wskaźniki pojemności i chłonności oraz powszechnie udostępniane szlaki i ścieżki, punkty widokowe, pola i polany biwakowe, parkingi itp.
doi:10.25944/znmwse.2013.01.87102 fatcat:yyl4gikfhffjncjs25vk4e7fle