Establishment of optimal physical assets inspection frequency based on risk principles

José Sobral, Luís Ferreira
2015 Eksploatacja i Niezawodnosc  
EstablishmEnt of optimal physical assEts inspEction frEquEncy basEd on risk principlEs ustalaniE optymalnEj częstotliwości przEglądów obiEktów tEchnicznych w oparciu o zasady ocEny ryzyka Risk Based Inspection (RBI) is a risk methodology used as the basis for prioritizing and managing the efforts for an inspection program allowing the allocation of resources to provide a higher level of coverage on physical assets with higher risk. The main goal of RBI is to increase equipment availability
more » ... t availability while improving or maintaining the accepted level of risk. This paper presents the concept of risk, risk analysis and RBI methodology and shows an approach to determine the optimal inspection frequency for physical assets based on the potential risk and mainly on the quantification of the probability of failure. It makes use of some assumptions in a structured decision making process. The proposed methodology allows an optimization of inspection intervals deciding when the first inspection must be performed as well as the subsequent intervals of inspection. A demonstrative example is also presented to illustrate the application of the proposed methodology. Keywords: risk analysis, risk based inspection, inspection frequency. Risk Based Maintenance (RBI), to metody planowania inspekcji obiektów, w tym ustalania priorytetów i zarządzania czynnościami obsługowymi, wykorzystujące zasady oceny ryzyka. Pozwalają one na taką alokację zasobów, która zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia obiektów technicznych obarczonych wyższym ryzykiem. Głównym celem RBI jest zwiększenie dostępności sprzętu przy jednoczesnym zwiększeniu lub utrzymaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. W artykule omówiono pojęcie ryzyka i zasady analizy ryzyka oraz metodologię RBI, a także przedstawiono metodę pozwalającą na określenie optymalnej częstotliwości przeglądów obiektów technicznych na podstawie potencjalnego ryzyka, a przede wszystkim ilościowo określonego prawdopodobieństwa uszkodzenia. Podejście to wykorzystuje niektóre założenia stosowane w ustrukturyzowanym procesie podejmowania decyzji. Zaproponowana metodologia pozwala na optymalizację długości okresów między przeglądami,dając możliwość określenia czasu wykonania pierwszego oraz kolejnych przeglądów. Zastosowanie proponowanej metodologii zilustrowano przykładem numerycznym. Słowa kluczowe: analiza ryzyka, planowanie przeglądów warunkowane ryzykiem, częstość przeglądów. SobrAl J, FerreirA l. establishment of optimal physical assets inspection frequency based on risk principles. eksploatacja i Niezawodnosc -Maintenance and reliability 2015; 17 (2): 243-249, http://dx.
doi:10.17531/ein.2015.2.11 fatcat:bbrra53atjegxlpgiylbwaudlm