DEVELOPMENT OF A COMPUTER SYSTEM FOR RESEARCHING THE HEAT MODE OF A CHAMBER FURNACE USING SPA TECHNOLOGY

O. O. Zhulkovsky, I. E. Sokolovskaya, O. D. Zhuravsky, Yu. O. Pavlenko
2019 Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)  
ЖУЛЬКОВСЬКИЙ О.О., к.т.н., доцент СОКОЛОВСЬКА І.Є., к.т.н., доцент ЖУРАВСЬКИЙ О.Д., магістр ПАВЛЕНКО Ю.О., студентка Дніпровський державний технічний університет РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ КАМЕРНОЇ ПЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ SPA-ТЕХНОЛОГІЇ Вступ. Термічні печі -основне технологічне обладнання на металургійному підприємстві для термічної або хіміко-термічної обробки металевих виробів. В процесі термічної обробки підвищується якість виробів або надаються додаткові
more » ... ься додаткові властивості, що забезпечує скорочення витрати металу в процесі експлуатації. Спеціалізована на термічній обробці піч повинна забезпечувати заданий технологією температурночасовий режим обробки виробів та високу рівномірність їх нагріву. Звичайні нагрівальні печі не завжди в змозі забезпечити необхідну в термообробці рівномірність і точність нагріву, тому при складних режимах термообробки, типу відпалу тощо застосовуються камерні печі, універсальність яких полягає в створенні різноманітних температурно-часових умов. Камерна піч із зовнішньою механізацієюце піч, в якій завантаження і вивантаження металу відбувається за рахунок механічних пристроїв, що розташовуються за межами печі. Вона не має тих втрат теплоти, які є в печі з подом, що викочується при навантаженні металу на подину. Конструювання печі неможливе без попереднього її розрахунку. Розрахунок дозволяє аналізувати вплив різноманітних факторів на процеси та на основі цього обирати оптимальні значення параметрів. Для розрахунку печі повинні бути задані температурні режими у відповідності до технологічних процесів, після чого виконуються розрахунки робочого простору печі, визначаються необхідні невідомі температури матеріалу, робочого простору, димових газів, розраховується тепловий та газодинамічний режими, обираються матеріали та товщина стінок печі. Основні методики розрахунку печей наведено у [1-3]. Усі вони є достатньо складними, насиченими великою кількістю відповідних рівнянь, довідкових таблиць, діаграм тощо. Проте розрахунки за такими методиками зазвичай виконуються спеціалістамитеплотехніками вручну, займають достатній обсяг часу, не завжди дають достовірні результати та потребують неабиякої інженерної кваліфікації. Отже автоматизація процесу розрахунку печі значно полегшить та прискорить цей процес, дозволить спростити числові розрахунки у випадку розв'язання задач оптимізації режимів роботи або конструктивних елементів печі, а також отримати більш точні значення, мінімізувавши в межах розрядності ЕОМ похибку округлення. Таким чином, розробка комп'ютерної системи для дослідження теплового режиму камерної печі є актуальною виробничою задачею. Аналіз існуючої інформації з відкритих літературних та інших джерел показав нестачу такого програмного забезпечення (ПЗ) на ринку. Найбільш близькою до запропонованої в цій роботі комп'ютерної системи є система автоматизованого проектування камерної печі, викладена в [4]. Ця система дозволяє визначити конструктивні параметри заданої печі, допоміжного обладнання та техніко-економічні показники, а також
doi:10.31319/2519-2884.35.2019.49 fatcat:uxqwpngpivboxju4k3fzotelse