Practices in Obstructive Jaundice as An Emergency: A Training and Research Hospital Experience
Acil Başvurulu Tıkanma Sarılığında Pratikler: Bir Eğitim ve Araştirma Hastanesi Deneyimi

Mikail Çakır, Okan Murat Aktürk
2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi  
Amaç: Acil tıkanma sarılığının yönetimi oldukça karmaşıktır. Çok sayıda nedenin ayırıcı tanısının yapılması için uygun görüntüleme yöntemlerinin seçilmesi önemlidir. Uygun biliyer drenajın sağlanması hasta stabilizasyonunda önemlidir, bu çalışmadaki amacımız tanı ve tedavide pratik noktaların ortaya konmasıdır. Yöntem: Cerrahi nedenler düşünülerek acilden yatırılan 173 tıkanma sarılıklı hasta, klinik, laboratuvar, görüntüleme ve biliyer drenaj yöntemleri bağlamında retrospektif olarak analiz
more » ... ldi. Bulgular: Yaş ortalaması 57,2 olup 105 (%60,7)'i kadın, 68 (%39,3)'i erkekti. USG tüm hastalara yapıldı. Acilde 91 (%52,6) hastaya BT çekildi. Bu iki tetkikin doğru tanı yönlendiriciliği sırasıyla %56,6 ve %61,5 idi. Genel cerrahi servisine alınan hastalara ek görüntüleme yöntemleri ile tek başına MRCP'de %93,8, MR-MRCP'de %91,6, BT ve MR-MRCP birlikte %94,5 ve EUS ile %96 doğru tanıya ulaşıldı. Tıkanma sarılığının benign nedenleri %78 olup, en sık koledokolitiazis (%54,9) belirlendi, malign nedenleri ise %22'lik kalanı olup, en sık pankreas tümörü (%12,7) belirlendi. Sonuç: USG sonrası ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemi MRCP'dir. Fazla sayıda gereksiz tetkik yapılmaktadır. EUS önemini artırmaktadır ve en yüksek tanı koydurucu yöntemdir. Drenaj için PTK veya ERCP seçimi gidişat için önemlidir. Anahtar kelimeler: tıkanma sarılığı, MRCP, endoskopik ultrason, perkütan transhepatik kolanjiyografi, ERCP ABSTRACT Objective: Management of emergency obstructive jaundice is quite complicated. It is important to select appropriate imaging methods to make differential diagnosis of a large number of causes. Providing proper biliary drainage is important in patient stabilization. Our aim is to reveal practical points in diagnosis and treatment. Method: A total of 173 patients with obstructive jaundice, who were hospitalized from emergency department, were analyzed retrospectively in the context of clinical, laboratory, imaging and biliary drainage methods. Results: The average age was 57,2. While, 105 (60,7%) patients were female and 68 (39,3%) were male. USG was performed on all patients. CT was performed in 91 (52,6%) patients immediately in the emergency department. The correct diagnostic guidance of these two imaging modalities were 56,6% and 61,5%, respectively. After transfer of the patients to General surgery ward, using additional imaging methods, accurate diagnosis was achieved in respective proportions of patients when only MRCP (93.8%), MR-MRCP (91.6%), and EUS (96%) were performed. The benign causes of obstructive jaundice were seen at a rate of78%, and the most common cause was choledocholithiasis (54.9%), while the malignant causes were seen at a rate of 22%, and the most common one being pancreatic tumor (12.7%). Conclusion: The first imaging method to be performed after USG is MRCP. There are a lot of unnecessary imaging modalities performed. The diagnostic significance of EUS is increasing, and it is the method with the highest disgnostic yield. Choosing PTC or ERCP for drainage is important for the progression of the disease. Atıf vermek için: Çakır M, Aktürk OM. Acil başvurulu tıkanma sarılığında pratikler: Bir eğitim ve araştırma hastanesi deneyimi. İKSSTD 2020;12(3):263-7.
doi:10.5222/iksstd.2020.86648 fatcat:guyfwp52l5bwvlokhruwf3ftmm