Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji

Bogdan Klepacki, Aleksandra Perkowska
2019 Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego  
Synopsis. W opracowaniu przedstawiono znaczenie logistyki w pog bianiu globalizacji, zw aszcza w zakresie wykorzystania transportu morskiego. Ten dzia transportu jest bowiem najszerzej wykorzystywany w mi dzynarodowych przep ywach towarów. Stwierdzono, e przewozy w skali wiata od po owy lat 90. wzros y prawie o po ow , do czego przyczyni o si najbardziej zwi kszone przemieszczanie adunków drobnicowych (2,6-krotnie) i kontenerowych (2 razy). Je li zostan utrzymane dotychczasowe trendy o tempie
more » ... ocesów globalizacji w przysz o ci b d decydowa szybko rozwijaj ce si pa stwa azjatyckie, za zmaleje rola rozwini tych pa stw europejskich i Stanów Zjednoczonych. S owa kluczowe: globalizacja, transport morski, przep ywy towarów, adunki drobnicowe, transport kontenerowy Abstract. The study presents the importance of logistics in deepening globalization, especially in the use of maritime transport. This transport industry is the most widely used in the international flow of goods. It was found that world-wide transport from the mid-1990s increased almost by half, which was due to the most increased shipment of general cargo (2.6 times) and container loads (2 times). If the current trends in the pace of globalization processes are maintained in the future, rapidly developing Asian countries will be the deciding factor, while the role of developed European countries and the United States will decline.
doi:10.22630/prs.2019.19.1.5 fatcat:tzujklmnbzaavljldhwi6fbx3i