Infra-red Absorption Gas Analyzer
赤外ガス分析計について

Toshimasa Tsutsui, Shun-ichi Tanaka
1952 Oyobuturi  
doi:10.11470/oubutsu1932.21.79 fatcat:5yzk2oynkfhbjpiy2igh5ptl6y