بررسی سازوکارهای تامین حریم خصوصی در مسکن شهر ایرانی با تاکید بر نمودهای معماری سنتی - اسلامی

Fatemeh Alaee Rahmani, کرباسی، سعیده, غلامی نژاد، فهیمه
2020 Zenodo  
حفظ حریم در شهر اسلامی، به‌ویژه در مسکن، از جمله اصول اولیه است که مورد قبول تمام پژوهشگران است. ازآنجاکه در بسیاری از آیات و روایات بر لزوم تامین حریم خصوصی در مسکن اشاره شده است، معماران در ساخت مسکن سنتی به حفظ حریم افراد خانواده توجه می‌کردند؛ اما امروزه ورود جریان مدرنیتة غربی به کشورهای اسلامی باعث ایجاد تغییر در نحوة طراحی شهری و مسکن معاصر شده است که سازگار با اعتقادات اسلامی مردم نیست. هدف از این پژوهش، تحلیل سازوکارهای موثر در تامین حریم خصوصی با توجه به تعالیم اسلامی برای به‌کارگیری
more » ... می برای به‌کارگیری در مسکن معاصر و به‌روزرسانی آن می‌باشد. روش تحقیق، از نوع تحلیلی ـ توصیفی، و گردآوری مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای است. در نهایت، به‌روزرسانی و کاربست این عوامل در طراحی معماری مسکن معاصر، با هدف خلق آرامش و آسایش زندگی انسان، به‌عنوان راهبردهایی معمارانه برای پیشرفت و هدایت معماری معاصر مسکن شهر ایرانی پیشنهاد شده است، تا گامی در جهت ترویج سبک زندگی منطبق بر جهان‌بینی اسلامی برداشته شود.
doi:10.5281/zenodo.3673837 fatcat:6bsw5fkw2jbsxl7szucvh655da