Het ontwerp eener west-java-koffijkultuur-maatschappij

1865 De Economist  
Onlangs is in her licht verschenen eene brochure, getiteld: Yre,tdava-ko.ffljkultuur-raaatsehappij, toegelieht door 0. ~uerraondt, Itope r, oudon, o. a. De onderteekenaren dier brochure hebben openbaarheid aan hun programma gegeven, opdat her aan onbevangen beoerdeeling op koloniaal gebied onderworpen zou worden. Wij willen trachCen aan dezeu op zoo heusche wijze t e kennen gegeven wensch te voldoen, door de bedenkiugen, tot welke de lezing diet brochure ons aanleiding heeft gegeven, te doen
more » ... gegeven, te doen kennen. ~De maa~schappij stelt zich voor van de regerlng, behoudens ,goedkeuring bij de wet, in Bantam, Krawang, Preanger-regent-~,e~appen en Gkerlbon tcr exploitatie en in erfa?acht vooz den tijd ,van 99 jaren te verkrijgen de koflljgronden met do kofllj-aan-~plantingen, die zich daarop bevinden, de kottljpakhuizen en andere ~gebouwen bij de kultuur en koflljbereiding in gebruik en den ,grond nog voor de ko~fijkultuur in die residentien beschikbaar. ,Yoor die overdragt van erfpachtsregten wenscht zij te betalen ~de gekapitaliseerde zuivere winst voor de jarcn 1851--1860, ,onder aftrek der winst in her meest voordeelige en van die in her ,minst voordeelige jaar --door den Staat gemiddeld in deze resi-~dentien genoten, naar de rede van 5 pCt. enz. ,De koopprijs van her erfpachtregt, dat de maatsohappij denkt ~te verkrijgen, wordt als hoofdfactor vertegenwoordigd door de ,jaarlijksche winst te berekenen op den aangewezen voet. ~Om die zuivore winst ~e verkrijgen stellen de ontwerpers zich ,root, dat van de nette opbrengst der ko~j hier te lande wordt ,afgctrokken eene drieledige sore, waarmede de winstderving onder ~de tegenwoerdige omstaudlgheden is bezwaard. ,Zij breagen daartoe vooreerst bet bedrag der gezamenlijke EcoN. 1865. 21
doi:10.1007/bf02202366 fatcat:766pcmalwfatrnkvcuoksxhtsu