Supplementary document for Flexible Graphene-based Metamaterial Sensor for Highly Sensitive Detection of Bovine serum albumin - 6139920.pdf

Meiyu Xiao, Tingting Lang, zhe ren, Zhi Hong, changyu shen, Jinhui Zhang, Wenyang Cen, Zhenyu Yu
2022 figshare.com  
Supplementary Information
doi:10.6084/m9.figshare.21558882.v2 fatcat:jwufdqk3kjamnng4undur3p7ue