REŞAT NURİ GÜNTEKÎN HAYATI VE ESERLERİ

Türkan Poyraz, Muazzez Alpbek
1957 Türk Kütüphaneciliği  
da geçmiş, İzmir'de Frerer'ler mektebinde okumuş, yüksek tahsilini İstanbul'da Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde yapmıştır. Bursa'da; İstanbul'da Vefa İdadisinde, Erenköy ve Çamlıca kız lisele rinde edebiyat öğretmenliklerinde bulunmuş, 192 7 yılında maarif müfet tişi olarak uzun seneler bu vazifede kalmıştır. 1939 yılında Çanakkale mebusu seçilerek bir devre siyasî hayatta çalışmış, sonra tekrar maarif hizmetlerine dönmüştür. 1954 de yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Yazı hayatına büyük harbin
more » ... onlarında başlıyan Reşat Nuri'nin ilk yazıları tiyatro tenkitleri ve araştırmalarıdır. Edebiyat alanına tiyatro ile giren Reşat Nuri, roman ve hikâye türünde daha başarılı eserler vermiş ve yaygın şöhretini "Çalıkuşu" adlı romanıyla temin etmiştir. Reşat Nuri'den evvel garp roman tekniği edebiyatımıza getiril mişti. Ancak, kuvvetli bir edebiyat kültürüne sahip olan ve garp roman-1 Reşat Nuri Güntekin'in doğum tarihi, basılı bütün kaynaklarda 1892 ola rak gösterilmektedir, ölümünden sonra da bu tarih tekrarlanadurmuştur. Maarif Vekâletindeki nufus hüviyet cüzdanından alınmış olduğunu kabul edebileceği miz bu rakamlardan birincisinin Hicrî-Rumî, İkincisinin Hicrî-Arabî olması lâzım dır. Bu tarihlerin milâdî karşılığı ise 1889 -1890 dır. Reşat Nuri Güntekin 12 Mayıs 1954 te yaş haddinden emekliye ayrıldığına göre, o tarihte 65 yaşım doldurmuş bulunması lâzımdır. Bu duruma göre 1889 (itibarî olarak 12 Mayıs 1889) doğumlu dur (Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi, cilt: II, Sayı : 2).
doaj:7a614e9cef3340c48aae846da5481b83 fatcat:rx7epzfd5zetllloybrcjaerti