Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair

Arzu S. ERTANE BAYDAR
2009 Journal of Turkish Research Institute  
ÖZ Bu çalı mada Kırım Tatar Türkçesi edebî dili ile olu turulmu metinlerden hareketle isim çekim (hâl) eklerinin kullanımı üzerinde durulmu tur. Hâl eklerinin Kırım Tatar Türkçesi edebî dilindeki kullanımlarına dikkat çekilmi ; söz konusu eklerin bu lehçedeki kullanımları ile Türkiye Türkçesindeki kullanımları arasındaki farklılıklar tespit edilmi ve bu farklılıkların nedenleri izah edilmeye çalı ılmı tır. Çalı mada verilen örmeklerin tamamı tanıklı olup, örneklerdeki ilk numara sayfayı,
more » ... ara sayfayı, ikincisi ise paragrafı göstermektedir. Ayrıca, örnek cümlelerin Türkiye Türkçesindeki kar ılıkları da kö eli parantez içinde gösterilmi tir. Anahtar Sözcükler: Kırım Tatar Türkçesi, isim çekim (hâl) ekleri, hâl eklerinin kullanımı. ABSTRACT On this study, ıt has been emphasized on the use of noun infexinal suffixes from the point of texts which had been written on Crimea-Tatar literary language. It has been focussed on the use of noun infexinal suffixes in Crimea-Tatar Turkish literary language and identification of the difference of the use of these suffixes in Türkiye Turkish and Crimea-Tatar Turkish, and the reasons of these differences. Examples given in the study are all witnessed, the first number on the examples shows the page, and the second number shows the paragraph. And also the Turkey Turkish response of the sample sentences have been shown in the square bracket. Keywords: Crimea-Tatar Turkish, noun infexinal suffixes, the use of infexinal suffixes. * Erzincan Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türkçe E itimi Bölümü Ö retim üyesi.
doi:10.14222/turkiyat936 fatcat:akpkanc7rvfg7j2i3hh424kzeq