CpG oligodeoxynucleotides inhibit the proliferation and osteoclastic differentiation of RAW264.7 cells

Yi Zheng, Wenwen Yu, Hongyan Li, Hongbing Lin, Zhen Chen, Huishan Chen, Peipei Zhang, Yue Tian, Xiaowei Xu, Yuqin Shen
2020 RSC Advances  
Clinical prevention and treatment of periodontitis-induced bone absorption remains a challenge.
doi:10.1039/c9ra11036d fatcat:r6xpyaw66feu7ktcfgfndvdyxm