Etyka i problemy transplantacji

Magdalena Sokołowska
1969 Etyka  
ETYKA 4, 1969 ETYKA I PROBLEMY TRANSPLANTACJI Ethi1:s in Medical Progress, with special reference to transplantation, G. E. W. Wolstenholme, M. O'Connor (red.) -Ciba Foundatio.n Symposium, Churchill, London 1966, ss. 257. Omawiana książka zawiera treść sympozjum zo;rganizowanego w Londynie w dniach 9-11 marca 19-66 roku przez fundację firmy Ciba Według opisanych w przedmowie zało· żeń sympozjum, wszystkie wygłoszone tam referaty mu.siały być zwią z ane z przeszczepianiem narządów, natomiast
more » ... ądów, natomiast dyskusja była pomyślana jako nieskrępowan a wymiana zdań na temat rozmaitych "trudności etycznych, medycznych i prawnych, które obecnie ujawniają się tak dramatycznie w związku z postępem nauk medycznych w świecie, gdzie istnieją różne religie, różny stosunek do świętości ciała ludzkiego i do poszanowania jednostki ludzkiej", Starannie opracowana i wydana książka składa się z trzech części. Część I obejmuje sześć referatów oraz dyskusję po każdym z nich. Oto tytuły referatów: 1) przeszczepianie : problem kliniczny, 2) postępowanie znane od dawna: rozwój przetaczania krwi, 3) postępow anie znane od niedawna: przeszczepienie rogówki, 4) przeszczepienie narządów : m o żliwości praktyczne, 5) przeszczepianie: istniejące prz. episy prawne, 6) niektóre problemy etyczne i ekonomiczne związane z hemodializą przerywaną. Na część II składa się dyskusja poświęcona problemom etycznym w postępowaniu medycznym. Część III zawiera sześć aktów legislacyjnych, kodeksów międzynarodowych i istniejących JUZ deklaracji dotyczących kwestii związanych z problematyką sympozjum (Kodeks Norymberski, Kodeks Etyczny Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego : eksperyment::iwanie na czło wieku; Deklaracja Genewska; odpowiedź papieża Piusa XII na niektóre ważne kwestie związ ane z "re a nimacją" ; Human Tissue Act, 1961 ; District of Columbia Tissue Bank Act, 1962). Na końcu książki znajduje si ę spis uczestników sympozjum wraz z krótkimi danymi biograficznymi o każdym z nich. Z notek tych wynika, że spośród 28 uczestników sympo, zjum, połowa pochodziła z Wielkiej Brytanii, a polowa z innych krajów (z USA -7, z Francji -3, po jednym -z Belgii, Włoch, Szwecji i Holandii). 21 uczestników stanowili lekarze. N ajwięcej było Wśród nich chirur-g&w, chirurgów-urologów, chirurgów zajmujących się transplantacją narządów lub w szczególności nerek or az chirurgią plastyczną (9), następnie internistów ogólnych lub zajmujących się szczególnie nerkami (7), lekarzy zajmujących się eksperymentalną medycyną (3); ponadto była reprezentowana o.rtalmologia -przeszczepianie rogówki (1) oraz medycyna społeczna (1). Spośród 7 uczestników sympozjum nielekarzy było 5 prawników, duchowny (kościół anglikański) oraz wydawca literatury naukowej. Z notek biograficznych wynika równi e ż, że symp<>zjum zgromadziło eminentnych przedstawicieli wymienionych dyscyplin i specjalności: znaczną większość uczestników stanowili profesorowie, kierownicy instytutów badawczych, klinik uniwersyteckich, zakładów i ośrodków naukowychpokolenie pionierów w zakresie przeszczepiania narządów i stosowania na;rządów sztucznych.
doi:10.14394/etyka.890 fatcat:ueli37bhqfe4xo7xpjhy4cgmgu