TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * A STUDY ON THE READING HABIT OF HISTORY TEACHER CANDIDATES Tuba ŞENGÜL BİRCAN 

Yrd, Çankırı Doç, Üniversitesi Karatekin, Eğitim Fakültesi, Bilimleri Bölümü -Çankırı
2017 unpublished
Özet: Bir toplumda okuma alışkanlığının gelişmesinde aile ve okul çevresinin etkisi büyüktür. Öğretmenlerin, bu konuda baş sorumlulardan biri olduğunu söylemek ise yanlış olmayacaktır. Ortaöğretim düzeyinde Tarih öğretmenleri hem alanları hem de misyonları gereği okuma alışkanlığına en çok sahip olması gereken dal öğretmenleri arasında sayılabilir. Bu sebeple, Tarih öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce okumaya yönelik tutumlarını belirlemenin ve okuma alışkanlıklarını saptamanın yararlı
more » ... ğı düşünülmüş ve Tarih öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarını incelemek üzere çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, 150 Tarih öğretmeni adayı ile 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem nicel hem de nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tarih öğretmeni adaylarının orta-zayıf bir okuma alışkanlığına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları; eğitim sistemi, zamansızlık ve ekonomik sıkıntılar gibi faktörlerin okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. Okuma alışkanlığının ve okuma kültürünün geliştirilmesi için her öğretim kademesinde uygun çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretmeni Adayları, Okuma Alışkanlığı, Öğretmen Nitelikleri. Abstract: Family and school are two factors that have a great impact for the development of reading practice and it is not wrong to indicate that teachers are major responsible in this issue. At the secondary education level, history teachers in compliance with both their subject and missions, could be considered among in-field teachers who should have a maximum level of reading practice. Consequently, it is considered that before they start their career it would be useful to determine the attitudes of history teachers related with reading and also their reading practice level. For this purpose a study is performed to search the reading practice of history * Araştırma, 5-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde düzenlenen "VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"nde sözlü bildiri olarak sunulmuş, sadece özeti basılı olarak yayımlanmıştır.
fatcat:z47jxt3f2nd6fpbs3nrxrxqn5e