Akıllı Kampüs Teknolojileri ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Gamze ALTUN, Murat ZENCİRKIRAN
2021 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi  
Öz Yarattığı dijital ortamlar sayesinde insanların ve teknolojik sistemlerin birbiri ile sürekli etkileşim halinde olmasını sağlayan akıllı bir kampüsün tam olarak nasıl şekil alması gerektiğine ve akıllı kampüsü oluşturan ana bileşenlerin neler olduğuna dair net bir algının henüz oluşmamış olduğu ve konu ile ilgili literatürde yetersizlikler bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, akıllı kampüs algısına bir netlik kazandırmak, Türkiye'deki ve Dünya'daki örnek
more » ... rı inceleyerek akıllı kampüs kriterlerini ortaya koymak, akıllı bir kampüse ait karar türlerine ilişkin kapsamlı bir kaynak oluşturarak kavramsal belirsizliği ortadan kaldırmak, üniversite kampüslerinin nasıl değişmekte olduğunu ve nasıl değişmesi gerektiğini yorumlamak ve paydaşların çalışmalarına fayda sağlamaktır. Bu çalışma konu ile ilgili detaylı bir literatür taramasına dayalı olup öncelikle "akıllı (smart)" kavramı, akıllı kentin kavramsal çerçevesi; ardından akıllı kentlerin bileşenleri ele alınmıştır. Daha sonra ise akıllı kentlerin küçük ölçekte iyi bir yansıması olan akıllı kampüslerin özellikleri, bileşenleri, teknolojileri ve bazı akıllı kampüs örnekleri incelenmiştir. İncelemeler göstermiştir ki; kampüsün var olan potansiyelini teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık dâhilinde geliştiren, bu sayede kampüsün aksayan yönlerine hızlı ve etkin çözümler sunabilen; sürdürülebilir, bütüncül ve çok yönlü akıllı kampüs uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Abstract It is seen that a clear perception of exactly how a smart campus should take shape or what the main components that can create a smart campus are, has not yet been formed, and it is noteworthy that there are inadequacies in the related literature. Therefore, this research aims to bring clarity to the smart campus perception, examining practices in Turkey and World reveals smart campuses criteria, creating a comprehensive resource regarding the types of decisions of a smart campus to eliminate the conceptual ambiguity, to interpret how university campuses are changing and how they should change and to benefit the work of stakeholders. The study is based on a detailed literature review on this subject, primarily the concept of "smart", the conceptual framework of the smart city; Then, the components of smart cities are discussed, and then the features, components, technologies and some examples of smart campuses, which are a good reflection of smart cities on a small scale, are examined. Investigations have shown that developing the existing potential of the campus within technology, innovation, and creativity, in this way providing fast effective solutions to the problems of the campus; sustainable, holistic and versatile smart campus applications need to be popularized in our country.
doi:10.26835/my.850103 fatcat:glakbt5ugnh5rnudun75cdftgi