ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ДИСКУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НА ПРИКЛАДІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ПАМ'ЯТНИКІВ ПОЧАТКУ 2017 р

Василь Васильович Гулай
2018 Міжнародні відносини теоретико-практичні аспекти  
УДК 94:[(477)+(438)] "20" Гулай Василь Васильович доктор політичних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ДИСКУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НА ПРИКЛАДІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ПАМ'ЯТНИКІВ ПОЧАТКУ 2017 р. Політико-комунікативний вимір відносин України та Польщі на сучасному етапі може розглядатися як чільний інструмент їх аналізу та прогнозування актуалізації конфліктогенного потенціалу під впливом зовнішніх та
more » ... ішніх чинників провокативного спрямування. Метою пропонованої роботи є характеристика на засадах міждисциплінарного підходу політикокомунікативного виміру дискурсу політичної провокації відносин України та Польщі на прикладі пошкодження польських пам'ятників на поч. 2017 р. в Гуті Пеняцькій, Львові та Підкамені. У статті сформовано теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації шляхом систематизації наукового доробку вітчизняних дослідників останнього часу. Узагальнено найвідоміші, з точки представлення у мас-медіа, факти пошкодження польських пам'ятників на Львівщині в січні-березні 2017 р. Обґрунтовано мотиви політичної провокації українсько-польських відносин через пошкодження польських пам'ятників зовнішньою стороною -Російською Федерацією, яка використовує весь арсенал інформаційно-психологічної зброї для розпалювання «війни пам'ятників». Ключові слова: українсько-польські відносини, політична комунікація, політична провокація, пам'ятники. Hulai Vasyl, Doctor of Political Sciences, Professor, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv, Ukraine Political and communicative dimension of the political communication discourse on Ukrainian-Polish relations on the sample of the early 2017 polish monuments damage Nowadays political and communicative dimension of the Ukrainian-Polish relations is to be studied as a leading tool of the conflict potential actualization analysis and prediction, influenced by external and internal provocation aim factors. The purpose of the proposed work is, using a cross-disciplinary approach, to give characteristics of the political and communicative dimension of the Ukrainian-Polish ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ДИСКУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НА ПРИКЛАДІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ПАМ'ЯТНИКІВ ПОЧАТКУ 2017 р. 266 relations political provocations discourse with an early 2017 damaged polish monuments in Huta Penyatska, Lviv and Pidkamin being the very sample.The article sums theoretical and methodological foundations of the political communication researches through systemation of the scientific domestic works of nowadays. The article generalizes well-known facts about January -March, 2017 Lviv region polish monuments damage in terms of the media representation. It also provides us with the ground on the Ukrainian and Poland relations political provocations motives through damaging polish monuments by the outer side, particularly the Russian Federation, the latter addressing to the whole arsenal of the information and psychological weapons to unleash the "war of monuments".
doi:10.31866/2616-745x.1.2018.142009 fatcat:htnjbxefhjelth66ybbdvmwjhe