AUTOMATYKA • 2009 • Tom 13 • Zeszyt 2

Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza W Krakowie, Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzêdkiewicz
unpublished
Stabilizacja systemu oscylacyjnego niet³umionego o niepewnych parametrach za pomoc¹ sprzê¿enia zwrotnego z opóŸnieniem** 1. Uwagi wstêpne W pracy przedstawiono problem stabilizacji niet³umionego obiektu oscylacyjnego II rzêdu o niepewnych parametrach z wykorzystaniem regulatora proporcjonalnego z opóŸ-nieniem. Zagadnienia stabilizacji obiektów oscylacyjnych o znanych parametrach z wyko-rzystaniem regulatorów z opóŸnieniem by³o omawiane miêdzy innymi w pracach: [3–5, 8, 9]. Synteza regulatora
more » ... porcjonalnego z opóŸnieniem i analiza obszarów stabilnoœci dla rozwa¿anego przypadku zosta³a dok³adnie omówiona w pracach [1, 9]. W rozwa¿anym przypadku zak³adamy, ¿e wartoœae pulsacji drgañ w³asnych obiektu nie jest dok³adnie znana i jest opisana liczb¹ przedzia³ow¹. Taka sytuacja mo¿e mieae miejsce w praktyce. Dodatkowo, w rozwa¿anej sytuacji nale¿y siê spodziewaae, ¿e niepewnoœae obiektu mo¿e mieae wp³yw na kszta³t i wielkoœae obszarów stabilnoœci na p³aszczyŸnie parametrów regulatora: wzmocnienia proporcjonalnego oraz opóŸnienia. W pracy zostan¹ przedstawione nastêpuj¹ce zagadnienia: – Niet³umiony obiekt oscylacyjny II rzêdu o niepewnych parametrach. – Stabilizuj¹ce sprzê¿enie zwrotne z opóŸnieniem dla rozwa¿anego obiektu. – Przyk³ad. 2. Niet³umiony obiekt oscylacyjny II rzêdu o niepewnych parametrach Rozwa¿my obiekt regulacji opisany nastêpuj¹cym równaniem ró¿niczkowym II rzêdu: 2 2 1 1 () () () x t x t u t + = ω ω (1)
fatcat:mmwn4u4zqravjpsvtkjqv7y3iq