Põhikooli I astme õpilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd

H Puksand, A Uusen
2020 The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society  
Põhikooli i astme õPilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd 1 HELIN PUKSAND, ANNE UUSEN annotatsioon. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (HTM 2014) näeb ette Eesti haridussüsteemi ülemineku üldisele e-hindamisele kõikides kooliastmetes. Selles kontekstis antakse artiklis ülevaade 2019. aasta oktoobris korraldatud e-tasemetöö katsetusest põhikooli I astmes (N = 249), tehes esialgse tulemuste analüüsi põhjal oletusi selle kohta, milline on selles vanuses õpilaste suutlikkus
more » ... ilaste suutlikkus üleminekuks emakeeleoskuse e-hindamisele. Artiklis esitatakse ka ülevaade ülesannete tüüpidest, mis katsetesti tulemuste põhjal osutusid kõige sobilikumaks ja jõukohasemaks, pidades muu hulgas silmas õpilaste oletatavat digipädevust. Analüüsi tulemused näitavad, et põhikooli I astme õpilased saavad e-testi tegemisega hakkama rahuldavalt. Mõnevõrra üllatuslikult selgus, et 3. ja 4. klassi õpilaste tulemused on üsna võrdsed. Kõige lihtsamaks osutusid valikvastustega häälikuõigekirjaülesanne ja ilukirjandusteksti kuulamise ülesanne, kõige raskemaks aga õige sõnavormi lünkülesanne. Ülesannete keskmine lahendusprotsent (60,4%) lubab järeldada, et üleminek e-hindamisele põhikooli I astmes on teatud tingimustel võimalik, eriti kui katseülesannete analüüsist lähtudes koostada selleks sobilikud ja õpilaste digipädevuse taset arvestavad ülesanded. võtmesõnad: e-hindamine, e-tasemetöö, e-test, kujundav hindamine Emakeele Seltsi aastaraamat 65 (2019), 192-205 http://dx.
doi:10.3176/esa65.08 fatcat:aqlkupfx2rhbzgmb3acxvvktae