Köpek, Kedi ve İnsan Orijinli Enterococcus feacium İzolatlarının Biofilm Üretimi, Genotip ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi
Determination of Biofilm Production, Genotype and Antibiotic Resistance Profiles of Enterococcus feacium Isolates Originated from Dog, Cat and Human

Timur GÜLHAN, Banur BOYNUKARA, Alper ÇİFTCİ, Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT, Arzu FINDIK
2015 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The aim of the study was to determine the biofilm production, genotypes, antibiotics resistance patterns and antibiotypes of 82 Enterococcus faecium strains isolated from dog, cat and human. Of examined strains biofilm production detected totally 72 (87.8%) in 35 (97.2%) dog, 22 (78.6%) cat and 15 (83.3%) human isolates. Genotyping of isolates was performed by RAPD-PCR and 16, 3 and 4 different profiles were detected in dog, cat and human isolates, respectively. In total of 98.8% with a maximum
more » ... 8.8% with a maximum resistance to nalidixic acid and 4.9% with the lowest resistance to vancomycin was found. None of vancomycin resistance 4 isolates, vancomycin resistance genes (vanA, vanB, vanC1/C2 or vanD) has been detected. Antibiotyping of isolates was performed with UPGMA and 5 groups of dog, 10 groups of cat and 7 groups of human isolates were determined. The results from this study indicate that healthy dogs and cats are a source of Antibiotic resistant enterococci and may act as a reservoir of resistance that can be transferred from pets to people. Also our results demonstrated that the phenotype and genotype patterns found among enterococci strains from dogs, cats and humans were heterogeneous. Özet Bu çalışmada köpek, kedi ve insan orijinli 82 Enterococcus faecium izolatının biyofilm üretme özellikleri ile genotip ve antibiyotik direnç profilleri araştırıldı. İncelenen izolatların köpek 35 (%97.2), kedi 22 (%78.6) ve insan 15 (%83.3) olmak üzere toplam 72 (%87.8)'sinde biyofilm oluşumu saptandı. RAPD-PCR ile yapılan genotiplendirilmede; köpek, kedi ve insan izolatlarında sırasıyla 16, 3 ve 4 farklı profil belirlendi. Toplamda en yüksek dirençlilik %98.8 ile nalidiksik aside en düşük dirençlilik ise %4.9 ile vankomisine bulundu. Vankomisine dirençli 4 izolatın hiçbirinde vankomisin dirençlilik geni (vanA, vanB, vanC1/2 veya vanD) saptanamadı. UPGMA ile yapılan antibiyotiplendirmede köpek izolatları 5, kedi izolatları 10 ve insan izolatları da 7 grup altında toplandı. Çalışma sonuçları sağlıklı köpek ve kedilerin antibiyotiklere dirençli enterokoklar için kaynak oluşturabileceğini ve insanlara direncin aktarılmasında rezervuar olarak rol oynayabileceğini göstermiştir. Ayrıca, elde edilen sonuçlarla köpek, kedi ve insanlar orijinli enterokoklarda bulunan fenotipik ve genotipik patternlerin heterojen olduğu belirlenmiştir.
doi:10.9775/kvfd.2015.12956 fatcat:sf7dbd44anaqbi6ccjfjmiidei