FONKSİYONEL VE DEJENERATİF BEL ŞİKAYETLERİNDE NÖRALTERAPİ VE MANUEL TIP YAKLAŞIMI NEURAL THERAPY AND MANUAL THERAPY APPROACH TO FUNCTIONAL AND DEGENERATIVE LOW BACK PROBLEMS Özel Muayenehane / Private Practice; İstanbul-Turkey * Yazışma Adresi (Adress for Correspondance)

Neslihan Özkan, Hüseyin Nazlikul, Neslihan Özkan, Bağlarbaşı Mh, Sk Sedir, Osmangazi Türkiye
unpublished
Özet Bel ağrıları en çok doktora başvurma nedenleri arasında yer alır. Birçok nedeni olabilir ancak şikayetlerin çoğunu fonksiyonel bo-zukluklar oluşturur. Dejeneratif patolojiler ise özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve bedende, vejetatif sinir sistemi (VSS) ve bağ do-kusunda kronik bir yüklenme olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Segment içindeki statik ve dinamik yapılar (omurlar, diskler, eklemler, kapsül, ligaman, fasya, adale, damar ve sinirler) genellikle birlikte etkilenirler.
more » ... yrıca segmental nörofizyolojik bağlantılar ve adale/fasya zinciri nedeniyle izole bir irritasyon bölgesi, bedenin başka bölgelerinde zincirleme reaksiyona neden olabilir. Fonksiyonel ve dejeneratif bel rahatsızlıklarında, Nöralterapi ve Manuel terapi hem diagnostik hem terapötik anlamda etkili olabi-lecek yöntemlerin başında gelir. Her iki yöntemle de segmental adale diabalansının çözülmesi sayesinde hipomobilite ve ağrının ortadan kaldırılması mümkündür. Özellikle Nöralterapinin patogenetik mekanizmaya etki etmesi nedeniyle segmentlerin ve temel sistemin regülasyonu yeniden sağlanabilir. Anahtar sözcükler: Nöralterapi, Manuel Terapi, Vejetatif sinir sistemi, Fonksiyonel ve dejeneratif bel rahatsızlıkları. Abstract Low back pain is a common reason for seeking medical advice. Most of the complaints are due to functional defects. Degenerative pathologies occure specially in older ages and it is important in terms of demonstrating a chronic load in connective tissue and vegetative nervous system. Static and dynamic structures (vertebrae, discs, joints, capsule, ligaments, fascia, muscle, vessels and nerves) are usually affected together. A chain reaction may occur in another part of the body due to segmental neurophysiological connections and myofascial chains. Neuraltherapy and manual therapy are effective diagnostic and therapeutic methods in functional and degenerative low back problems. Hypomobility and pain can be resolved by the two methods. Especially, neuraltherapy may affect the pathogenetical mechanism and may regulate the matrix and segments. DERLEME / REVIEW Beş omurdan oluşan lomber bölge yüklenmelere çok sık maruz kalması, topografik konumu, yapısal özellikleri, sinir-sel ve adale/fasya bağlantıları nedeniyle fonksiyonel ve deje-neratif hastalıkların sık görüldüğü bir yerdir. 1 EPİDEMİYOLOJİ 65 yaşın altındaki kişilerde en sık rastlanan hastalık gru-bu, kas iskelet sistemi hastalıklarıdır. Bunun da %51.7'si ek-sen organ ile ilgilidir. Bunların arasında bel ağrıları en sık doktora başvurma nedenidir. Epidemiyolojik çalışmalar-da, toplumun %70 ile %85'nin hayatlarında bir kez, %14 ile %50'nin ise yılda bir kez bel ağrısı yaşadığı belirtilmektedir. Bel ağrılarının %90'nın 4-6 hafta içinde iyileştiği, %70-80'nde semptomların ataklar halinde tekrar ederek uzun süre devam ettiği, %10'nda ise semptomların devam ederek kronikleştiği
fatcat:p2yvdzotgzchxdpv4luuxpyhge